Privacybeleid

aalbers|wico gevestigd aan de Molenstraat 18, 3927 AC Renswoude, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Molenstraat 18
3927 AC Renswoude
+31 318 571411
www.aalberswico.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij willen U als (potentiële) klant/leverancier en/of belangstellende erop attenderen dat wij bedrijfs- en persoonsgegevens registreren die u ons vrijwillig verstrekt door bezoek aan website of door telefonisch contact en/of andere correspondentie. Voor klanten/leveranciers is deze informatie noodzakelijk om u interessante aanbiedingen te doen en/of eventuele overeenkomst(en) met u te kunnen sluiten en uit te voeren. Voor belangstellenden zijn deze gegevens van belang om u nieuwtjes uit de markt, ons bedrijf en onze diensten/producten te kunnen sturen door middel van bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende gegevens verstrekt, dan is het echter mogelijk dat wij u diensten en/of producten niet kunnen leveren of ontvangen.

Voor de opslag van uw persoonsgegevens hebben we een eigen server en houden we de informatie in eigen beheer.

Direct marketing

Als u ons toestemming heeft gegeven via de website of naar aanleiding van correspondentie (telefonisch/mail), kunnen wij de door u opgegeven persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van informatie over bestaande en nieuwe producten en ontwikkelingen binnen de branche. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen en kunt u gebruik maken van de afmeldlink die in iedere mailing staat.

Geautomatiseerde besluitvorming

aalbers|wico neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van aalbers|wico) tussen zit.

Bewaarperiode persoonsgegevens

aalbers|wico bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaarperiode is afhankelijk van de relatie  die we met u hebben. Dit varieert tussen 1 en 7 jaar na het laatste contact. Om dit te realiseren volgen wij de procedures die we hiervoor  opgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

aalbers|wico verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. aalbers|wico blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door aalbers|wico. Aanvullend heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@aalberswico.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek. aalbers|wico wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

aalbers|wico neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft naar aanleiding van de “algemene verordening Gegevensbescherming” passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door middel van privacybeoordeling (DPIA) hebben we  procedures opgesteld om datalekken te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@aalberswico.nl

aalbers|wico - metaal en techniek
aalbers|wico - defence en security
aalbers|wico - service en onderhoud
aalbers|farina
Loading...